Skip to main content

Algemene voorwaarden opleidingen Riskjourney BV

Artikel 1. Aanmelding

 • Een deelnemer meldt zich door middel van het inschrijfformulier op de website van Riskjourney.
 • De overeenkomst tussen de deelnemer en Riskjourney komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door Riskjourney aan de deelnemer van diens elektronische aanmelding via de website of aanmelding op een andere wijze.
 • Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld; indien een deelnemer niet kan worden geplaatst ontvangt betrokken deelnemer daarvan schriftelijk of telefonisch bericht.
 • Elke deelnemer ontvangt per (elektronisch) post een bevestiging van deelname aan de cursus. Deze bevestiging ontvangt de deelnemer binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanmelding.
 • Riskjourney contracteert met de individuele cursist, niet met het kantoor c.q. de werkgever waarvoor de cursist werkzaam is. Het staat de cursist vanzelfsprekend vrij om de factuur door het kantoor c.q. de werkgever te laten voldoen (“factuuradres”) maar de cursist blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor volledige en tijdige betaling.

Artikel 2. Betalingsvoorwaarden

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de deelnemer 100 procent van het cursusgeld uiterlijk binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur, doch indien de cursus binnen deze termijn aanvangt, in elk geval een werkdag voorafgaand aan aanvang van de cursus te (laten) voldoen.
 • Indien het verschuldigde opleidingsgeld niet tijdig is voldaan, heeft Riskjourney het recht de overeenkomst niet uit te voeren dan wel voortijdig te beëindigen. Alsdan wordt een overeenkomst beschouwd als door de deelnemer te zijn geannuleerd en zijn de annuleringspercentages van toepassing zoals vermeld in artikel 3.

Artikel 3. Annulering door deelnemer

 • Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door een deelnemer dient schriftelijk plaats te vinden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van het schrijven.
 • Indien een deelnemer een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert voor of op de overeengekomen datum/data van uitvoering, dan is de deelnemer de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • tot 30 dagen voor de datum /data van de opleiding: 100 procent van het overeengekomen bedrag;
  • 30 dagen of langer voor de datum/data van de opleiding: kosteloos.
 • Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder bijkomende kosten laten vervangen door een ander, mits schriftelijk gemeld vóór aanvang van de opleiding. De deelnemer blijft de gehele oorspronkelijke opleiding prijs verschuldigd.

Artikel 4. Annulering c.q. wijziging door Riskjourney BV

 • In geval van afgelasting van een opleiding door Riskjourney heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan Riskjourney betaalde bedrag.
 • In geval van wijziging van de datum, het tijdstip of de locatie van de cursus wordt de deelnemer schriftelijk of elektronisch geïnformeerd.
 • Tenzij anders overeengekomen, kan een deelnemer binnen 14 dagen na dagtekening van het schrijven of email betreffende de wijziging kosteloos annuleren door middel van een schrijven of email, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan Riskjourney betaalde bedrag.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 • De gehele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Riskjourney jegens de deelnemer aan een opleiding is beperkt tot aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade (waaronder niet begrepen indirecte schade, gevolgschade, verminderde goodwill, bedrijfsstagnatie en geldelijk verlies of geldelijke schade); met een maximum van het totaalbedrag aan vergoedingen die de deelnemer uit hoofde van de overeenkomst aan een opleiding aan Riskjourney heeft voldaan, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Riskjourney en/of haar leidinggevenden.

Artikel 6. Permanente Educatie

 • De deelnemer die heeft deelgenomen aan een opleiding ontvangt een deelnamebewijs indien de deelnemer de presentielijst bij aankomst en vertrek tekent en indien van toepassing tussentijds.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

 • Als een deelnemer zich aanmeldt voor de cursus worden de persoonsgegevens gebruikt bij het samenstellen van een deelnemerslijst (persoonsnaam en naam werkgever). Tevens worden de gegevens van personen opgenomen in het klantenbestand om de deelnemer in de toekomst te kunnen informeren over het cursusaanbod van Riskjourney. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen het opnemen van gegevens in het klantenbestand dan kan de deelnemer dat aangeven bij het inschrijfformulier of door middel van een separaat schrijven.. De gegevens van een deelnemer worden niet zonder toestemming van de desbetreffende deelnemer aan derden verstrekt, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Riskjourney handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.